Archieven

Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands protestantisme (1800-heden), Boelelaan 1105, Amsterdam
Archief Kuyper

Nederlands Zuidafrikaanse Vereniging, Keizersgracht 141, Amsterdam
Collectie HoofdComité
Collectie NZAV
Collectie Studiefonds
Collectie P. Harting
Collectie A.S. van Reesema
Collectie Gunning
Collectie H. Burger

Biblitheek der Rijskuniversiteit, Wittevrouwenstraat 7-11, Utrecht
Archief De Geer van Jutphaas

Algemeen Rijksarchief, Willem-Alexanderhof, Den Haag
Collectie De Beaufort
Collectie Leyds

Periodieken

Algemeen Handelsblad
De Amsterdammer (weekblad)
De Gids
De Heraut
De Hollandsche Afrikaan
De Nederlander
De Sociaaldemokraat
De Standaard
De Werkmansvriend
Handelingen en Mededeelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden
Het Volk
Maandberigten van het Nederlandsch Zendelinggenootschap
Mededeelingen vanwege het Nederlandsch Zendelinggenootschap
Nieuwe Rotterdamsche Courant
Provinciale Groninger Courant
Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad
Verslag der Handelingen van de Staten-Generaal

Gedrukte bronnen en literatuur

Admiraal, C.A. ‘Abraham Kuyper en de Amerikaanse Revolutie’. Spiegel Historiael XI (1976) 426-433.
Admiraal, C.A. ‘De Amerikaanse reis van Abraham Kuyper. Een verwaarloosd aspect uit de geschiedschrijving over Kuyper’ in: C.A. Admiraal, P.B.M. Blaas, J. van der Zande (eds.), Historicus in het spanningsveld van theorie en praktijk. Opstellen, aangeboden aan dr. H. Klompmaker ter gelegenheid van zijn veertigjarig studieleiderschap bij de opleiding MO-Geschiedenis (Leiderdorp 1985) 111-164.
Akker, R. van den, B. de Graaf, T. Kruft, ‘Een onderzoek naar het karakter van de “Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereniging” in de periode 1881-1902’. Ongepubliceerd paper RU Utrecht 1979.
Appelgryn, M.S. Thomas François Burgers. Staatspre­sident 1872-1877. Pretoria 1979.
Augustijn, C., J.H. Prins, H.E.S. Woldring (red.). Abraham Kuyper. Zijn volksdeel, zijn invloed. Delft 1987.
Augustijn, C. ‘Kuypers theologie van de samenleving’ in: C. Augustijn, J.H. Prins, H.E.S. Woldring (eds.), Abraham Kuyper. Zijn volksdeel, zijn invloed (Delft 1987) 61-94.

Backeberg, H.E.W. ‘Die betrekkinge tussen die Suid-Afrikaanse Republiek en Duitsland tot na die Jameson-inval (1852-1896).’ Argief-Jaarboek vir Suid-Afrikaanse Geskiedenis XII (1949) i, 1-302.
Bank, J.Th.M. Het roemrijk vaderland. Cultureel nationalisme in Nederland in de negentiende eeuw. ‘s-Gravenhage 1990.
Beaufort, J.A.A.H. de. Vijftig jaren uit onze geschiedenis. 2 dln. Amsterdam 1928.
Beaufort, W.H. de. ‘Holland and the Transvaal’. The Nineteenth Century IX (1881) 573-577.
Beaufort, W.H. de. ‘Een deputatenvergadering’. De Gids LIII (1889) ii, 552-560.
Beaufort, W.H. de. Tegen dr. A. Kuyper. Een woord van zelfverdediging en nadere toelichting. Amsterdam 1889.
Beaufort, W.H. de. ‘De Zuid-Afrikaansche Republiek en de Vredesconferentie van 1899’. De Gids LXXX (1916) ii, 465-478.
Bebbington, D.W. The nonconformist conscience. Chapel and politics, 1870-1914. Londen 1982.
Beets, N. Des Christens schuld aan den Heiden. Amsterdam 18922.
Benyon, J.A. Proconsul and paramountcy in South Africa: the High Commission, British supremacy and the subcontinent 1806-1910.Pietermaritzburg 1980.
Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-1919. Tweede periode 1871-1898. Ed. J. Woltring. 6 dln. ‘s-Gravenhage 1962-1972.
Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1840-1919. Derde periode 1899-1919. Ed. C. Smit. 8 dln. ‘s-Gravenhage 1957-1974.
Beyers, C. ‘Laatste lewensjare en heengaan van president Kruger’. Argief-Jaarboek vir Suid-Afrikaanse Geskiedenis IV (1941) i, 19-68.
Blaas, P.B.M. ‘De prikkelbaarheid van een kleine natie met een groot verleden: Fruins en Bloks nationale geschiedschrijving’. Theoretische Geschiedenis IX (1982) 271-303.
Bläsing, J.F.E. ‘Nederlanders en Duitsers over zichzelf en over elkaar. Spiegel der wederzijdse economische betrekkingen in de 19de eeuw’. Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek XL (1977) 48-65.
Boissevain, Ch. Open letter to the Duke of Devonshire. Amsterdam 1899.
Boissevain, Ch. The struggle of the Dutch republics. Open letter to an American lady. Amsterdam 1900.
Boissevain, Ch. Die Streit der holländische Republiken. Leipzig 1901.
Boissevain, Ch. The law of nations and the law of humanity. An open letter to president Roosevelt of the United States. Amsterdam 1901.
Boogman, J.C. ‘Achtergronden, tendenties en tradities van het buitenlands beleid van Nederland (eind zestiende eeuw – 1940)’ in: E.H. van der Beugel e.a., Nederlandse buitenlandse politiek. Heden en verleden (Baarn 1978) 9-28.
Boogman, J.C. ‘The Netherlands in the European scene, 1813-1913’ in: C.Wels e.a. (red.), Vaderlands Verleden in Veelvoud. Opstellen over de Nederlandse geschiedenis na 1500 (2 dln. Den Haag 1980) II, 55-70.
Boogman, J.C. ‘Kanttekeningen bij het verschijnsel conservatisme, in het bijzonder in Nederland’ in: J.C. Boogman, Van spel en spelers. Verspreide opstellen (‘s-Gravenhage 1982) 29-50.
Bratt, J.D. Dutch Calvinism in modern America. A history of a conservative subculture. Grand Rapids 1984.
Briefwisse­ling van mr. G. Groen van Prinsterer met dr. A. Kuyper 1864-1876. Ed. A. Goslinga. Kampen 1937.
Briefwisseling Kuyper-Idenburg. Eds. J. de Bruijn, G. Puchinger. Franeker 1985.
Brinkgreve-Wicherink, T. ‘Oude tijden in Natal en Transvaal’. De Gids XCVIII (1934) ii, 165-194, 315-349.
Brouwer, B.J. De houding van Idenburg en Colijn tegenover de Indonesische beweging. Kampen 1958.
Butler, P. Gladstone: Church, state and tractarianism: a study of his religious ideas and attitudes, 1809-1859. Oxford 1982.
Buys Ballot, C.H.D. ‘Levensbericht van Pieter Harting’. Levensberichten der afgestorven medeleden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde (Leiden 1887) 149-187.

Chantepie de la Saussaye, D. Het protestantisme als politiek beginsel. Rotterdam 1871.
Clerck, K. de ‘Overzicht van de “Nederlandsche Taal- en Letterkundige Congressen”‘. De Negentiende Eeuw. Documentatieblad III (1979) 74-78.
Clerck, K. de ‘Chronologische lijst van de “Nederlandsche Taal- en Letterkundige Congressen”‘. De Negentiende Eeuw. DocumentatiebladIII (1979) 79.
Colenbrander, H.T. ‘Levensbericht van W.H. de Beaufort’. Jaarboek der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, voor 1919. Amsterdam 1920.
C[olenbrander H.T.]. Bespreking van Vierde verzameling. Correspondentie 1900-1902 door W.J. Leyds. De Gids XCVIII (1934) iv, 220.[Colenbrander, Th.C.] Brieven uit en over Natal door een Nederlander. Doesburg 1856.
Collectio epistolarum pastoralium, decretorum aliorumque documentorum, quae ab Illmis ac Revmis Dominis Wilhelmo van de Ven et Arnoldo Francisco Diepen, Episcopis Buscoducensibus publicata fuerunt annis 1914-1928. St. Michielsgestel 1928.
Coolhaas, W.Ph. ‘De Nisero-kwestie, professor Harting en Gladstone’. Bijdragen en Mededelingen van het Historisch GenootschapLXXXVIII (1964) 271-325.

Davenport, T.R.H. The Afrikaner Bond (1880-1911). Kaapstad/Londen/New York 1966.
Davenport, T.R.H. South Africa. A modern history. Londen 19873.
Davey, A. The British pro-Boers 1877-1902. Kaapstad 1978.
De Transvaal-Republiek en de Hollandsche Boeren. Amsterdam 1876.
Documents diplomatiques français (1871-1914), 2e série (1901-1911). Tome premier (2 janvier-31 décembre 1901). Parijs 1930.
Dunk, H.W. von der. ‘Die Niederlande und die Reichsgründung’ in: W. Hofer (Hrsgb.), Europa und die Einheit Deutschlands (Keulen 1970) 83-117.
Dunk, H.W. von der. ‘Conservatisme in vooroorlogs Nederland’ in: C.B. Wels e.a. (red.), Vaderlands Verleden in Veelvoud. Opstellen over de Nederlandse geschiedenis na 1500 (2 dln. Den Haag 1980) II, 253-276.
Dunk, H.W. von der. Die Niederlande im Kräftespiel zwischen Kaiserreich und Entente. Wiesbaden 1980.
Duyl, A.G.C. van. Tien dagen in Portugal. 2 dln. ‘s-Gravenhage 1881-1883.

Eekhof, A. ‘Vijf-en-twintig jaar Hollandsch-Vlaamsch leven in Noord-Amerika’ in: Gedenkboek van het Algemeen Nederlandsch Verbond bij gelegenheid van zijn 25-jarig bestaan 1898-mei-1923. Geschiedenis en invloed van den Nederlandschen stam. Amsterdam 1923.
Engelbrecht, S.P. Geschiedenis van de Nederduits Hervormde Kerk in Zuid-Afrika. 2 dln. Amsterdam/Pretoria 1920-1925.
Engelbrecht, S.P. Thomas François Burgers. ‘n Lewensskets. Pretoria 1933.
Engelbrecht, S.P. ‘Ds. F. Lion Cachet’. Hervormde Teologiese Studies vir die Bevordering van die Bybels-reformatoriese Teologie in Suid-Afrika IX (1952-1953) 181-131.
Enklaar, I.H. Life and works of Dr. J.Th. van der Kemp 1747-1811. Missionary pioneer and protagonist of racial equality in South Africa.Kaapstad/Rotterdam 1988.
Ente, W.K. Natal en Nieuw Gelderland en de vooruitzichten er kolonisatie aldaar. Arnhem 1862.
Etherington, N. Theories of imperialism. War, conquest and capital. Londen/Canberra 1984.

Fafié, G. Friedrich Julius Stahl. Invloeden van zijn leven en werken in Nederland 1847-1880. Rotterdam 1975.
Fagel, R. ‘Historische tijdschriften in Nederland (1835-1848). Arnhem, Utrecht, Leiden’. Tijdschrift voor Geschiedenis IC (1986) 341-366.
Fasel, A. en N. Maas. ‘Register op de “Nederlandsche Taal- en Letterkundige Congressen”‘. De Negentiende Eeuw. Documentatieblad III(1979) 80-156.
Feddema, J. ‘Houding van dr. A. Kuyper ten aanzien van de Eerste Wereldoorlog’. Antirevolutionaire Staatkunde. Maandelijks orgaan van de dr. Abraham Kuyperstichting ter bevordering van de studie der antirevolutionaire beginselen XXXII (1962) 156-172, 195-210.
Ferguson, J.H. American diplomacy and the Boer War. Philadelphia/Londen 1939.
Fieldhouse, D.K. Economics and Empire 1830-1914. Londen 1973.
Fokkema, J. ‘De buitenlandse politiek van Kuyper of Kuyper en de buitenlandse politiek’. Antirevolutionaire Staatkunde. Maandelijks orgaan van de dr. Abraham Kuyperstichting ter bevordering van de studie der antirevolutionaire beginselen XLII (1972) 289-300.
Frere, H.B.E. ‘The Transvaal’. The Nineteenth Century IX (1881) 211-236.
Freund, W. ‘The career of Johannes Theodorus van der Kemp and his role in the history of South Africa’. Tijdschrift voor GeschiedenisLXXXVI (1973) 376-390.
Fruin, R. A word from Holland on the Transvaal question. Utrecht 1881.
Fruin, R. ‘Een Hollandsch woord over de Transvaal-quaestie’ in: Robert Fruin’s verspreide geschriften. Eds. P.J. Blok, P.L. Muller, S.Muller Fz. (10 dln. ‘s-Gravenhage 1900-1905) X, 402-418.

Gedenkboek van den oorlog in Zuid-Afrika. Ed. W.F. Andriessen. Amsterdam/Kaapstad 1904.
Geyl, P. ‘Nederland tusschen de mogendheden. Mr. J.A. van Hamel’s gelijknamige boek’. De Gids LXXXVIII (1919) ii, 127-144.
Goris, J.M. België en de Boerenrepublieken. Belgisch-Zuidafrikaanse betrekkingen (ca. 1835-1895). Herenthals 1983.
Groen van Prinsterer, G. Het Parijsche Zendelinggenootschap, werkzaam in Zuid-Afrika, vooral ook in Nederland aanprijzenswaard. ‘s-Gravenhage 1847.
Groenhuis, G. ‘De zonen van Cham’. Kleio XXI (1980) 221-225.
Guinness, H.G. The approaching end of the age in the light of history, prophecy and science. Londen 1878.
Guinness, H.G. en F.E. Guinness. Light for the last days. A study in chronological prophecy. Londen 1886.
Guyot, Y. La politique boër. Faits et documents en réponse au docteur Kuyper. Parijs 1900. [Guyot 1900] Guyot, Y. Boer politics. Londen 1900.

Haar, C.C. ter. Nederland en Vlaanderen. Een onderzoek naar de houding der Nederlanders tegenover het Vlaamse vraagstuk 1830-1873.Santpoort 1933.
Hagoort, R. Patrimonium (Vaderlijk Erfdeel). Gedenkboek bij het gouden jubileum. Kampen 1927.
Hagoort, R. Het beginsel behouden. Gedenkboek van het Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium over de jaren 1891-1927.Kampen 1934.
Hamel, J.A. van. Nederland tusschen de mogendheden. De hoofdtrekken van het buitenlandsch beleid en de diplomatieke geschiedenis van ons vaderland sinds deszelfs onafhankelijk volksbestaan onderzocht. Amsterdam 1918.
Hamelberg, H.A.L. ‘Engeland en de Transvaal’. Algemeen Handelsblad 7.4.1881.
Hampe, K. Belgien und Holland vor dem Weltkriege. Gotha 1918.
Harting, P. Lettre à un ancien membre du Transvaal-Independence-Committee à Londres. Utrecht 1881.
Harting, P. Mijne herinneringen. Autobiografie. Ed. J.G. van Cittert-Eymers en P.J. Kipp. Amsterdam 1961.
Hoofdartikelen van wijlen professor Vreede, over­gedrukt uit het Utrechtsche Dagblad 1869-1880. Ed. A.C. Vreede. Leiden 1906.
Howard, M. War and the liberal conscience. Londen 1978.
Hubrecht, A.A.W. ‘Pieter Harting’. De Gids L (1886) i, 157-168.
Huet, P. Het lot der zwarten in Transvaal. Mededeelingen omtrent de slavernij en wreedheden in de Zuid-Afrikaansche Republiek. Utrecht 1869.

Jacobs, D.S. ‘Abraham Fischer in sy tydperk (1850-1913)’ Argief-Jaarboek vir Suid-Afrikaanse geskiedenis XXVIII (1965) ii, 177-437.
Jonkman, H.F. ‘De Transvaalsche Deputatie’. De Amsterdammer. Dagblad voor Nederland 1-5.3.1884.
Jonkman, H.F. ‘Pieter Harting geschetst in zijn werkzaamheid voor de Transvaal’. Jaarverslag van de Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging 1885-1886.
Jonkman, H.F. ‘Pieter Harting’. Mannen van beteekenis in onze dagen 1886, 319-366.
Jorissen, E.J.P. Mijn advies over het rapport der Volksraads-commissie in zake bank-concessie, enz. Utrecht 1883.
Jorissen, E.J.P. Transvaalsche herinneringen 1876-1896. Amsterdam/Pretoria 1897.
Jurriaanse, M.W. De Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken 1813-1900. Den Haag 1974.

Kamphuis, P.H. Het Algemeene Nederlandsche Vredebond 1871-1901. Een verkennend onderzoek over dertig jaar ijveren voor een vreedzame internationale samenwerking. ‘s-Gravenhage 1982.
Kandyba-Foxcroft, E. Russia and the Anglo-Boer War 1899-1902. Roodepoort 1981.
Kasteel, P. Abraham Kuyper. Kampen 1938.
Kew, J.W. ‘John Gilbert Kotzé and the chief justiceship of the Transvaal, 1877-1881’. Argief-Jaarboek vir Suid-Afrikaanse GeskiedenisXLVII (1984) ii, 141-232.
Knetsch, F.R.J. ‘Groen van Prinsterer over Bismarck’. Documentatieblad voor de Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800 XIII (1990) 110-128.
Koebner, R., H.D. Schmidt, Imperialism. The story and significance of a political word 1840-1960. Cambridge 1964.
Kossmann, E.H. ‘De groei van de anti-revolutionaire partij’ in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden XI(Zeist/Antwerpen/Brussel/Gent/Leuven 1956) 1-22.
Kossmann, E.H. De Lage Landen 1780-1980. Twee eeuwen Nederland en België. 2 dln. Amsterdam 1986.
Krabbe, H. De moderne staatsidee. ‘s-Gravenhage 1915.
Kriel, F. Die lewe van Frans Lion Cachet met besondere toespitsing op zijn betekenis vir die sending. Pretoria 1956.
Kröll, U. Die internationale Buren-Agitation 1899-1902. Haltung der Öffentlichkeit und Agitation zugunsten der Buren in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden während des Burenkrieges. Münster 1973.
Krüger, D.W. Paul Kruger. 2 dln. Johannesburg 1961-1963.
Kuiper, D.Th. ‘Theory and practice in Dutch calvinism on the racial issue in the nineteenth century’. Calvin Theological Journal XXI (1986) 51-78.
Kuiper, R. ‘Defensie en buitenlandse politiek’ in: Th.B.F.M. Brinkel, J. de Bruijn, A. Postma (red.), Het kabinet Mackay. Opstellen over de eerste christelijke coalitie (1888-1891) (Baarn 1990) 224-249.
Kuitenbrouwer, M. ‘De Nederlandse afschaffing van de slavernij in vergelijkend perspectief’. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden XCIII (1978) 69-101.
Kuitenbrouwer, M. Nederland en de opkomst van het moderne imperialisme. Koloniën en buitenlandse politiek 1870 – 1902.Amsterdam/Dieren 1985.
Kuyper, A. Eenvormigheid, de vloek van het moderne leven. Lezing, gehouden in het Odéon te Amsterdam, 22 april 1869. Amsterdam 1869.
Kuyper, A. Het beroep op het volksgeweten. Rede ter opening van de Algemeene Vergadering der Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs, gehouden te Utrecht, den 18den Mei 1869. Amsterdam 1869.
Kuyper, A. Het Calvinisme, oorsprong en waarborg onzer constitutioneele vrijheden. Een Nederlandsche gedachte. Amsterdam 1874.
Kuyper, A. Ons Program, met bijlagen. Amsterdam 1879.
Kuyper, A. Welke zijn de vooruitzichten voor de studenten der Vrije Universiteit? Amsterdam 1882.[Kuyper, A. en S.J. du Toit.] ‘Verweerschrift aan de members of the Anti-Slavery Society and the Aborigines Protection Society van de Transvaalsche deputatie’. De Standaard 14.11.1883.
Kuyper, A. Planciusrede. Amsterdam 1884.
Kuyper, A. Tweeërlei vaderland. Ter inleiding van de zevende jaargang der Vrije Universiteit. Amsterdam 1887.
Kuyper, A. Niet de vrijheidsboom maar het Kruis. Toespraak ter opening van de tiende deputatenvergadering, in het eeuwjaar der Fransche Revolutie. Amsterdam 1889.
Kuyper, A. Eer is teer. Tegen mr. W.H. de Beaufort’s Gidsartikel ‘De deputatenvergadering’. Amsterdam 1889.
Kuyper, A. ‘Onnauwkeurig’? Aan ‘Het Vaderland’ in zake mr. W.H. de Beaufort’s verweerschrift. Amsterdam 1889.
Kuyper, A. Het Calvinisme. Zes Stone-lezingen in october 1898 te Princeton (N.-J.) gehouden. Amsterdam/Pretoria 1898.
Kuyper, A. Varia Americana. Amsterdam/Pretoria 1899.
Kuyper, A. La crise sud-africaine. (Ext. de la Revue des Deux Mondes) Parijs 1900. [Kuyper 1900] Kuyper, A. La crise Sud-Africaine. Parijs 1900.
Kuyper, A. De crisis in Zuid-Afrika. Amsterdam 1900.
Kuyper, A. The South-African crisis. Londen 1900.
Kuyper, A. Die Krisis in Süd-Afrika. Berlijn 1900.
Kuyper, A. Sanningen om Boerna och den Sydafrikanska krisen. Stockholm 1900.
Kuyper, A. Volharden bij het ideaal. Openingswoord ter deputatenvergadering, van 17 april 1901. Amsterdam/Pretoria 1901.
Kuyper, A. De gemeene gratie. 3 dln. Amsterdam/Pretoria 1902-1904.
Kuyper, A. Om de Oude Wereldzee. 2 dln. Amsterdam 1907-1908.
Kuyper, A. Parlementaire redevoeringen. 4 dln. Amsterdam 1908-1910.
Kuyper, A. Heilige Orde. Rede in den Bond van Antirevolutionaire Kiesvereenigingen te Amsterdam, gehouden op 13 mei 1913. (Kampen 1913)
Kuyper, A. Antirevolutionaire Staatkunde, met nadere toelichting op ons program. 2 dln. Kampen 1916-1917.
Kuyper, H.S.S. en J.H. Kuyper, Herinneringen van den oude garde aan den persoon en den levensarbeid van dr. A. Kuyper. Amsterdam 1922.

Latrobe, C.J. Dagboek eener reize door Zuid-Afrika. Amsterdam 1823.
Lauts, U.G. De Kaapsche landverhuizers, of Nederlands afstammelingen in Zuid-Afrika. Leiden 1847.
Lebbink, H. ‘Kuyper en de dagbladpers’. Antirevolutionaire Staatkunde. Maandelijks orgaan van de dr. Abraham Kuyperstichting ter bevordering van de studie der antirevolutionaire beginselen XLI (1971) 396-407.
Leeuw, A.S. de. Nederland in de wereldpolitiek. Van 1900 tot heden. Zeist 1936.
Leeuw, A.S. de. Nederland in de wereldpolitiek. Van 1900 tot heden. Amsterdam 19392.
Leyds, W.J. Tweede verzameling. Correspondentie 1899-1900. (Als manuscript gedrukt). 2 dln. in 3 bnd. ‘s-Gravenhage 1930.
Leyds, W.J. Derde verzameling. Correspondentie 1900. (Als manuscript gedrukt). 2 dln. ‘s-Gravenhage 1931.
Leyds, W.J. Vierde verzameling. Correspondentie 1900-1902. (Als manuscript gedrukt). 2 dln. in 3 bnd. ‘s-Gravenhage 1934.
Liebenberg, B.J. Nederland en die Voortrekkers van Natal. Pretoria 1964.
Lion Cachet, F. Vijftien jaar in Zuid-Afrika. Brieven aan een vriend. 2 dln. Leeuwarden 1875. [Lion Cachet 1875] Lion Cachet, F. Tien dagen te Brighton. Brieven aan een vriend. Utrecht 1875.
Lion Cachet, F. Twee jaren in Holland. Brieven aan een vriend. Kaapstad 1877.
Lion Cachet, F. ‘De Transvaalsche Boeren in hun verzet tegen Engeland’. De Standaard 11.1-23.2.1881.
Lion Cachet, F. De worstelstrijd der Transvalers aan het volk van Nederland verhaald. Amsterdam 1882.
Louter, J. de. ‘L’annexion du Transvaal’. Revue de droit international et de législation comparée XIII (1881) 194-212.
Louter, J. de. ‘De Transvaalsche deputatie’. De Gids XLVIII (1884) ii, 502-539.

Mackay, D. baron. Geschiedenis van het geslacht Mackay. Facetten van de politieke, militaire en sociale geschiedenis van de Schotse Hooglanden en de Nederlanden. Zutphen 1984.
Mansvelt, N. De betrekkingen tusschen Nederland en Zuid-Afrika sedert de verovering van de Kaapkolonie door de Engelschen. Utrecht 1902.
Markies onzer letteren, De. De briefwisseling Dr. P.H.Ritter jr. – Lodewijk van Deyssel (1902-1951) Ed. J.J. van Herpen Utrecht 1988.
Matthew, H.G. The liberal imperialists. The ideas and politics of a post-Gladstonian élite. Londen 1973.
Meegeren, P.J.A. van.’Katholiek Utrecht in de tweede helft van de 19e eeuw’. Utrechtse Historische Cahiers VIII (1987) nr. 3/4.
Mees, W.C. Man van de daad. Mr. Marten Mees en de opkomst van Rotterdam. Rotterdam 1946.
Merwe, D.W. van der. ‘Die geskiedenis van die Berlynse Sendingsgenootskap in Transvaal, 1860-1900’. Argief-Jaarboek vir Suid-Afrikaanse Geskiedenis XLVI (1983) i.
Moffat, R. Herinneringen uit mijn drie en twintigjarig verblijf in Zuid-Afrika. Rotterdam 1849.
Mommsen, W.J. Theories of imperialism. Chicago 1980.
Mooijweer, M.L. ‘Een voorlijke erfgenaam. Abraham en Henriëtte Kuyper over Amerika’. Spiegel Historiael XXIV (1989) 310-315.
Muller, C.F.J. (red.). 500 jaar Suid-Afrikaanse Geskiedenis. Pretoria 19803.

Nederland-Zuid-Afrika. Gedenkboek uitgegeven door de Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging bij gelegenheid van haar vijftig-jarig bestaan 1881-1931. Amsterdam 1931.
Neurdenburg, J.C. ‘De oorlog in Transvaal’. Mededeelingen vanwege het Nederlandsche Zendelinggenootschap XXI (1877) 35-53.
Niekerk, L.E. van. ‘Dr. W.J. Leyds as gesant van die Zuid-Afrikaansche Republiek’. Argief-Jaarboek vir Suid-Afrikaanse Geskiedenis XLIII(1980) i.
Noer, Th.J. Briton, Boer and Yankee. The United States and South Africa 1870-1914. Kent 1978.

Odendaal, B.J. Die kerklike betrekkingen tussen Suid-Afrika en Nederland (1665-1952) veral met betrekking tot die Ned. Geref. Kerk.Franeker 1958.
Ohrig, G.G. De uitgewekenen te Port Natal. Amsterdam 1841.
Otterspeer, W. ‘De Maatschappij en de Boeren’. Nieuw Letterkundig Magazijn VI (1989) i, 8-10.
‘Over de Ned. landbouwemigratie maatschappij voor Natal onder directie van J. Colenbrander’. De Economist IX (1860) 139, X (1861) 384.

Parry, J.P. Democracy and religion. Gladstone and the liberal party, 1867-1875. Cambridge 1986.
Pelzer, A.N. ‘Die erkenning van die Suid-Afrikaanse Republiek deur Nederland’. Hertzog Annale XIII (dec. 1964) 49-58.
Plan-professor Van Vollenhoven in openbare besprekingen, Het: Stenografisch verslag der buitengewone bijeenkomst, belegd door den Algemeenen Bond ‘Vrede door Recht’, op Donderdag 22 mei 1913 te ‘s-Gravenhage. Redevoeringen uitgesproken door C. van Vollenhoven ter verdediging pro en door A.A.H. Struycken voor het contra. Leiden 1913.
Plessis, A.P. du Die Nederlandse emigrasie na Suid-Afrika.Sekere aspekte rakende voorbereiding tot aanpassing. Amstelveen/Amsterdam 1956.
Ploeger, J. ‘Nederlandse konsulêre vertegenwoordiging in die Suid-Afrikaanse Republiek (1852-1853)’. Historiese Studies I (1939-1940) ii, 22-24.
Ploeger, J. ‘Die Zuid-Afrikaansche Republiek deur Nederland erken as ‘n selfstandige staat’. Historiese Studies I (1939-1940) iii, 28-32.
Ploeger, J. ‘Ulrich Gerhard Lauts (1787-1865), die skakel tussen Nederland en die Voortrekkers’. Historiese Studies I (1939-1940) iv 1-27, II (1940-1941) i 1-70.
Ploeger, J. ‘Die Nederlandse Réveil en kinder-emigrasie na die Kaap’. Hervormde Teologiese Studies I (1943-1944) 135-140.
Ploeger, J. ‘Onderwys en onderwysbeleid in die Zuid-Afrikaansche Republiek onder ds. S.J. du Toit en dr. N. Mansvelt (1881-1900)’. Argief-Jaarboek vir Suid-Afrikaanse Geskiedenis XV (1952) i.
Ploeger, J. ‘Theodorus Christiaan Colenbrander en sy stigting “Nieuw Gelderland” in Natal’. Tydskrif vir Wetenskap en Kuns XVIII (1958) 43-60.
Ploeger, J. ‘Besonderhede uit die kerklike registers van “Nieuw Gelderland”‘. Tydskrif vir Wetenskap en Kuns XVIII (1958) 182-191.
Plooy, D. ‘Levensbericht van Cornelis Willem van der Hoogt’ in: Handelingen en Levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde 1928-1929 (Leiden 1929) 44-48.
Pont, J.W. ‘De betrekkingen tusschen Nederland en Zuid-Afrika’ in: Nederland-Zuid-Afrika. Gedenkboek uitgegeven door de Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging, bij gelegenheid van haar vijftig-jarig bestaan 1881-1931 (Amsterdam 1931) 63-126.
Pont, J.W. Het Studiefonds voor Zuid-Afrikaansche Studenten 1885-1935. Amsterdam 1935.
Prast, J.[A.J.] ‘Kuyper de afwezige hoofdredacteur. De mannen achter De Standaard bleven onderbelicht’. VU-Magazine XIV (1985) 308-313.
Prast, J.A.J. ‘Bliksemstralen uit Jeruzalem. Abraham Kuyper en de mannen achter De Standaard’. Documen­tatieblad voor de Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800 XII (1989) nr. 31, 35-40.
Pringle, Th. Schetsen en tafereelen uit Zuid-Afrika. Groningen 1837.
Puchinger, G. Colijn en het einde van de coalitie II: De geschiedenis van de kabinetsformaties 1925-1929. Kampen 1980.
Puchinger, G. De jonge Kuyper (1837-1867). Franeker 1987.
Puchinger, G. en N. Scheps. Gesprek over de onbekende Kuyper. Kampen 1971.

Quack, H.P.G. Herinneringen. Amsterdam 19152.

Ramm, A. ‘Gladstone’s religion’. The Historical Journal XXVIII (1985) 327-340.
Reifeld, H. Zwischen Empire und Parlament. Zur Gedankenbildung und Politik Lord Roseberys (1880-1905). Göttingen/Zürich 1987.
Reynecke, G.J. ‘Utrecht in die geskiedenis van die Transvaal tot 1877’. Argief-Jaarboek vir Suid-Afrikaanse Geskiedenis XXI (1959) ii, 209-281.
Ritter, G. Der Schlieffenplan. Kritik eines Mythos. München 1956.
Robinson, R., J. Gallagher, in samenwerking met A. Denny. Africa and the Victorians. The official mind of Imperialism. Londen 1961.
Rogge, J. Het handelshuis Van Eeghen. Proeve eener geschiedenis van een Amsterdams handelshuis. Amsterdam 1949.
Romein, J. ‘Abraham Kuyper, de klokkenist der kleine luyden’ in: J. en A. Romein, Erflaters van onze beschaving (4 bnd. Amsterdam 1938-1940) 748-760.
Roorda Smit, J.A. Het goed recht der Transvaalsche Boeren. Utrecht 1881.
Ru, A. de ‘Het beeld van de Zuidafrikaanse geschiedenis in Nederland van 1899-1956’. Hertzog-annale IX (1960, no. 13) 74-117.
Rullmann, J.C. (ed.) Kuyper-Bibliografie. 3 dln. ‘s-Gravenhage 1923-1929.
Rullmann, J.C. Abraham Kuyper. Een levensschets. Kampen 1928.

Schakenraad, A. ‘De Algemeene Nederlandsche Bond “Vrede door Recht” 1901-1914. Het liberale streven naar een betere internationale rechtsorde.’ Utrechtse Historische Cahiers V (1984) nr. 4.
Scheffer, H.J. Henry Tindal. Een ongewoon heer met ongewone besognes. Bussum 1976.
Schöffer, I. ‘Abraham Kuyper and the Jews’ in: I. Schöffer, Veelvormig verleden. Zeventien studies in de vaderlandse geschiedenis.(Amsterdam 1987) 159-170.
Scholtz, G.D. Europa en die Tweede Vryheidsoorlog. Johannesburg/Pretoria 1939.
Scholtz, G.D. Die geskiedenis van die Nederduitse Hervormde of Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika 1842-1885. Kaapstad/Pretoria 1956.
Schreuder, D.M. Gladstone and Kruger. Liberal government and colonial ‘home rule’ 1880-85. Londen/Toronto 1969.
Schutte, G.J. De Hollanders in Krugers Republiek 1884-1899. Pretoria 1968.
Schutte, G.J. Nederland en de Afrikaners. Adhesie en aversie. Franeker 1986.
Schutte, G.J. ‘Uit het diensthuis geleid. Nederlands beeld van de Grote Trek, 1838-1849’. Jaarverslag van de Nederlands-Zuidafrikaanse Vereniging 1987, 3-24.
Schutte G.J. Het Calvinistisch Nederland. Utrecht 1988.
Schutte, G.J. ‘Keuchenius als minister van Koloniën’ in: Th.B.F.M. Brinkel, J. de Bruijn, A. Postma (red.), Het Kabinet Mackay. Opstellen over de eerste christelijke coalitie (1888-1991) (Baarn 1990) 191-223.
Shannon, R.T. Gladstone and the Bulgarian agitation, 1876. Hassocks 19752.
Smit, C. De buitenlandse politiek van Nederland. 2 dln. ‘s-Gravenhage 1945.
Smit, C. Diplomatieke geschiedenis van Nederland inzonderheid sedert de vestiging van het koninkrijk. ‘s-Gravenhage 1950.
Smit, C. Hoogtij der neutraliteitspolitiek. De buitenlandse politiek van Nederland 1899-1919. Leiden 1959.
Smit, C. Nederland in de Eerste Wereldoorlog (1899-1919). 3 dln. Gronin­gen 1971-1973.
Smitskamp, H. ‘Groen van Prinsterer en de politiek van Bismarck’. Antirevolutionaire Staatkunde. Driemaandelijks orgaan van de dr. Abraham Kuyperstichting ter bevordering van de antirevolutionaire beginselen X (1936) 162-193.[Smuts, J.C.] A century of wrong. Londen 1899.[Smuts, J.C.] Een eeuw van onrecht. Dordrecht 1899.[Smuts, J.C.] A century of injustice. Baltimore 1899.[Smuts, J.C.] Ein Jahrhundert voller Unrecht. Berlijn 1900.[Smuts, J.C.] Un siècle d’injustice. Parijs 1900.
Son, C. van. ‘De geschiedenis van het Algemeen Nederlandsch Verbond’ in: Gedenkboek van het Algemeen Nederlandsch Verbond bij gelegenheid van zijn 25-jarig bestaan 1898-mei-1923. Geschiedenis en invloed van den Nederlandschen stam. Amsterdam 1923.
Stellingwerf, J. Dr. Abraham Kuyper en de Vrije Universiteit. Kampen 1987.
Stuart, J. De Hollandsche Afrikanen en hunne republiek in Zuid-Afrika. Amsterdam 1854.
Suttorp, L.C. Jhr mr Alexander Frederik de Savornin Lohman 1837-1924. Zijn leven en werken. ‘s-Gravenhage 1948.
Swart, J. Beroep op de christelijke hulpvaardigheid in Nederland, ter voorziening in de godsdienstige en zedelijke behoeften der Kaapsch-Hollandsche uitgewekenen, benoorden de Vaalrivier in Zuid-Afrika. Amsterdam 1853.

Taylor, A.J.P. The struggle for mastery in Europe 1848-1918. Londen/Oxford/New York 1954.
Thijssen, W.C. ‘De denkbeelden van dr. A. Kuyper over het leger’. Antirevolutionaire Staatkunde. Maandelijks orgaan van de dr. Abraham Kuyperstichting ter bevordering van de studie der antirevolutionaire beginselen XLI (1971) 361-368.
Thijssen, W.C. ‘De houding van dr. A. Kuyper ten aanzien van de ontwerp-legerwet Bergansius’. Antirevolutionaire Staatkunde. Maandelijks orgaan van de dr. Abraham Kuyperstichting ter bevordering van de studie der antirevolutionaire beginselen XLIII (1973) 23-30.
Toit, J.D. du. ‘S.J. du Toit in weg en werk’ in Versamelde werke van J.D. du Toit (Totius) (8 dln. Johannesburg 1960-1962) I.
Tromp, Th.M. Herinneringen uit Zuid-Afrika ten tijde van de annexatie van de Transvaal. Leiden 1879.
Tromp, Th.M. ‘Transvaal, Burgers en Engeland’. Nederland. Verzameling van oorspronkelijke bijdragen door Nederlandsche letterkundigenXXXII (1880) ii, 117-135.

Veer, P. van ‘t. De Atjeh-oorlog. Amsterdam 19803.
Vermeer, W. ‘De verhouding van mr. G. Groen van Prinsterer en dr. A. Kuyper beoordeeld naar hun briefwisseling (1864-1876)’. Antirevolutionaire Staatkunde. Maandelijks orgaan van de dr. Abraham Kuyperstichting ter bevordering van de studie der antirevolutionaire beginselen XIX (1949) 225-244.
Veth, P.J. ‘Onze Transvaalsche broeders’. De Gids XLV (1881) i, 336-351, 545-566. [Veth 1881a] Veth, P.J. Onze Transvaalsche broeders. Vermeerderd met een naschrift. Amsterdam 1881. [Veth 1881b] Voorhoeve, J.J.C. Peace, profits and principles. A study of Dutch foreign policy. ‘s-Gravenhage/Boston/Londen 1979.
Vuurde, R.E.M. van. ‘“Koloniale gerustheid” (1898)’ in: E. Jonker, M. van Rossem (eds.), Geschiedenis en cultuur. Achttien opstellen (‘s-Gravenhage 1990) 107-118.

Wehler, H.U. (Hrsgb.). Imperialismus. Keulen 19763.
Wels, C.B. Aloofness and neutrality. Studies on Dutch foreign relations and policy-making institutions. Utrecht 1982.
Weringh, J. van. Het maatschappijbeeld van Abraham Kuyper. Assen 1967.
Werninck, J. Onderzoekingen naar den toestand des christendoms in Zuid-Afrika, getrokken uit de reis van J. Campbell. Groningen 1817.
Wesseling, H.L. ‘Nederland en de Conferentie van Berlijn, 1884-1885’. Tijdschrift voor Geschiedenis XCIII (1980) 559-577.
Wesseling, H.L. ‘Robert Fruin. De geschiedenis van een reputatie’. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden1986-1987 (Leiden 1988) 3-18.
Wesseling, H.L. Verdeel en heers. De deling van Afrika. Amsterdam 1991.
Willemsen, A.W. ‘De Nederlandse Congressen en hun politieke achtergrond’. De Negentiende Eeuw. Documentatieblad V (1981) 60-71.
Wilson, M., L. Thompson. The Oxford history of South Africa. 2 dln. Londen 1969-1971.
Winter, P.J. van. Onder Krugers Hollanders. Geschiedenis van de Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Spoorweg-Maatschappij. 2 dln. Amsterdam 1937-1938.
Winter, P.J. van. ‘Dr. Leyds en Zuid-Afrika’ in: Verkenning en onderzoek. Bundel aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen (Groningen 1965) 322-343.

Zyl, M.C. van. Die protesbeweging van die Transvaalse Afrikaners (1877-1880). Pretoria/Kaapstad 1979.